Jason Sanders Authentic Jersey  Fundacja Zastopuj - Program Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu. Założenia programu Fundacji | Fundacja Zastopuj
28.10 20110

Założenia programu Fundacji

Kategoria: Fundacja

Założenia programu

Profilaktyka – to chronienie człowieka w rozwoju przed zagrożeniami i reagowanie na pojawiające się zagrożenia. Jej celem jest ochrona dziecka, ucznia, wychowanka czy dorosłego przed zakłóceniami rozwoju czyli przed podejmowaniem zachowań hamujących lub niszczących rozwój, określonych jako zachowania ryzykowne.

Wszystkie nasze zadania mają na celu wyposażenie młodego człowieka w umiejętności budowania dobrej skutecznej komunikacji. Pozytywnych relacji opartych na . więziach chrześcijańskich „będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego”. Poza tym nieodzownym elementem działań profilaktycznych jest poznanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych, wyrażania swoich potrzeb, emocji i opinii.
Działania profilaktyczne wspierają pracę nad harmonijnym rozwojem osobowości i zdrowym stylem życia.

Cel

  1. Ochrona dziecka – ucznia- dorosłego przed agresją, uzależnieniami (kontaktem z używkami), które hamują bądź zakłócają jego rozwój.
  2. Zapobieganie patologiom tj. agresja, przemoc, uzależnienia i właściwe reagowanie w chwili pojawiania się ich na terenie naszej szkoły w środowisku lokalnym.
  3. Promowanie zdrowego stylu życia i alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu.
  4. Poprawa komunikacji w relacjach nauczyciel – uczeń, uczeń – rodzic, uczeń – uczeń.

Adresaci

Program naszej profilaktyki przygotowany i kierowany jest do uczniów, nauczycieli i rodziców, niezależnie od wieku czy wykształcenia. Program nasz wykorzystujemy także w placówkach Penitencjarnych i wychowawczych.

Działy programu

  1. Profilaktyka uzależnień
  2. Kształtowanie umiejętności interpersonalnych
  3. Eliminowanie przejawów agresji i przemocy w szkole
  4. Promowanie zdrowego stylu życia oraz zachowania i zasad bezpieczeństwa podczas zabaw
  5. Współpraca z rodzicami i instytucjami oraz organizacjami zajmującymi się profilaktyką uzależnień

Nawigacja po wpisach

Możliwość komentowania jest wyłączona.Dziękujemy:

Poniżej przedstawiamy Państwu listę wspierających nas osób i firm, bez których nasza działalność byłaby niemożliwa. Zachęcamy i Zapraszamy do wspierania naszych działań
WBK 04 1090 2646 0000 0001 3046 4945

Akant Dekoracje Okien Po Schodkach Miasto Koszalin Kamyczek w Przedszkolu Krakowiak Drukarnia Koszalin F7 F7 F7 OWES